Du är här

Kvalitet

Kvalitet handlar om och att efterleva det vi säger att vi gör. Vi har utvecklat en daglig uppföljning av vårt arbete genom praktisk handledning i specifik personcentrerad omvårdnad och bemötande med våra boende, anhöriga och kollegor.

Kvaliteten på bemötande följs upp direkt i samband med utförandet men också vid personalmöten och ledningsmöten. Det är en stående punkt på agendan och har alltid hög prioritet. Vår personal ska ha återkommande utbildning kring förhållningssättet i personcentrerad omvårdnad.

Säkerställa kvaliteten

För att säkra kvaliteten i vårt dagliga arbete utgår vi från följande riktlinjer och metoder:

  • Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar
  • Medicinska riktlinjer som hjälp vid medicinering, dvs. att i möjligaste mån minska eller få bort beroendet av tunga mediciner
  • Forskningen inom demenssjukdomar/besvärliga beteendeproblematik för att snabbt kunna få till oss ny kunskap som är bra för våra boenden
  • Kontakt med anhöriga och deras synpunkter på vårt arbete
  • Daglig uppföljning av vården
  • Handledning 1-2 ggr/vecka beroende på målgrupp

Företagets självdeklaration

För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi årliga kvalitetsundersökningar där våra boende och anhöriga svarar på frågor om vår omvårdnad. Vi arbetar efter vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat at vi har skiftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment såsom genomförandeplan, anhörigstöd, dagliga omvårdnad, medicin och sociala/aktiviteter.

Vi bedriver även ett utvecklingsarbete inom aktiviteter/kostvanor och anhörigarbete där vi utgår från nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar.
Vi har även ett utvecklingsarbete där it/teknik är en viktig del för att möta den demenssjukas behov och prövas just nu i mindre skala för att hitta rätt former som ger en snabbare kvalitativ utveckling inom sociala/intresse/aktivitetsområden. Att säkra vården med hjälp av modern teknik är också ett områden som vi undersöker om det är möjligt att använda för att minska risken för att misstag i omvårdnaden uppstår.

Nyckeltal relaterade till kvalitet

Inom vår branch sker årligen uppföljningar av vissa nyckeltal relaterade till kvalitet. 
Vårt företag deltar i följande kvalitetsregister:
- Palliativa registret
- BPSD-registret
 

Patient- och brukarundersökningar

Inom vår bransch sker årligen nationella patient/brukarenkäter. För mer information om resultaten för vårt företag, klicka här.